Zaznacz stronę

Klauzula informacyjna

 SPORTS SOLVER Sp. z o. o. w organizacji, z siedzibą w Warszawie (Polska), przy ul. Puławskiej 270/70, 02-819 Warszawa, o kapitale zakładowym 5000 zł, jest Administratorem Danych Osobowych („Administrator”). Wobec powyższego przekazujemy Państwu informację o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach prowadzonej współpracy. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami. Zamiany w przepisach prawa związane z rozpoczęciem stosowania RODO nie wymaga podejmowania przez Państwa jakichkolwiek dodatkowych działań oraz nie mają wpływu na treść dotychczasowej współpracy z nami.

 1. Dane kontaktowe przedstawiciela Administratora: : info@sportssolver.pl.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu utrzymania kontaktu z podmiotem danych, świadczenia usług na jego rzecz lub na rzecz podmiotu przez niego reprezentowanego, wykonania umowy oraz jej postanowień oraz dochodzenia roszczeń. Dane osobowe są również przetwarzane w celach marketingowych Administratora, jak również w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a mianowicie marketingiem jego produktów i usług oraz usługami post-sprzedażowymi.
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące niżej wymienione usługi:
  • marketing,
  • doradztwo prawne,
  • księgowość,
  • sprzedaż;
  • jak również instytucje publiczne, do których dane osobowe są przekazywane zgodnie z przepisami prawa.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie realizacji celu, dla którego zostały zebrane, do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z podmiotem danych lub w przypadku kiedy przetwarzanie danych jest niezbędne do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.
 6. Podmiot danych ma prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia albo ograniczenia ich przetwarzania dotyczącego osoby, której dane dotyczą lub sprzeciwiania się ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych,
  • w przypadku przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 pkt a) i art. 9 ust. 2 pkt a RODO – do wycofania zgody na przetwarzanie w każdym momencie; bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem,
  • niepodlegania zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym poprzez profilowanie,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy i przeprowadzenia transakcji. Podanie danych jest dobrowolne.
 2. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 3. Po przetworzeniu danych w pierwotnym celu, dane te nie będą przetwarzane w żadnym innym celu bez zgody podmiotu danych.